Concurso Internacional de Piano
XXIX Cidade de Ferrol

Inscricións

1.- O prazo de inscrición comezará o día seguinte ao da publicación das bases no BOP e rematará o día 31 de outubro de 2017.

2.- O boletín de inscrición remitirase ao negociado de Cultura-Concurso de Piano “Cidade de Ferrol”, debidamente cuberto e acompañado obrigatoriamente dos seguintes documentos, que non serán devoltos en ningún caso:

a) Copia do DNI ou pasaporte.
b) Dúas fotografías tamaño carné do participante indicando ao dorso o nome e apelidos.
c) Unha fotografía sobre papel fotográfico brillante con dimensións mínimas de 9x14 cm., que poderá ser reproducida no programa do concurso.
d) Currículum vitae do candidato, mecanografado a dobre espazo, no que se recollan os seus datos persoais, estudos cursados, profesores, xiras, concertos, etc., así como detalles relativos á actividade musical do participante.

A remitisión da documentación anterior deberá realizarse á seguinte dirección:

CONCELLO DE FERROL
CONCELLO DE FERROL - NEGOCIADO DE CULTURA - CONCURSO DE PIANO “CIDADE DE FERROL”
Praza de Armas s/n - 15402 - FERROL (GALICIA-ESPAÑA)
Tel: +34 981 944 180. Fax: +34 981 945 173
concursopiano@ferrol.es

3.- O boletín de inscrición pode ser substituído por unha carta asinada pola persoa interesada (á que se lle achegarán os documentos relacionados no punto anterior) na que faga constar:

a) Datos persoais:nome, apelidos, data de nacemento, nacionalidade, DNI ou nº pasaporte.
b) Enderezo a efecto de notificacións: rúa, código postal, cidade, país, teléfono, fax, e-mail.
c) Programa co que concursa: títulos e autores das obras elixidas para a primeira, segunda e terceira proba (concerto con orquestra).
d) Declaración acreditativa de que coñece as bases deste concurso,que está conforme con elas e acepta as decisións do xurado.

4. - As solicitudes de inscrición serán examinadas pola organización do concurso, que verificará a suficiencia da documentación aportada e determinará a súa admisión ou non, que será comunicada ao solicitante por carta certificada, correo electrónico ou fax xunto co texto íntegro das bases.

 

Pé da páxina
Páxina principal Bases do concursol Inscricións Premios Probas Galerķa de fotos Contacto Galego Castellano English