Concurso Internacional de Piano
XXIX Cidade de Ferrol

Probas

1. As probas do concurso consistirán en dúas eliminatorias e unha proba final, todas elas de carácter público e coas seguintes características:

a) Primeira proba eliminatoria. Duración máxima, 35 minutos. Interpretación dun programa de libre elección que inclúa:

* Un preludio e fuga de “O clavecín ben temperado”, de J. S. Bach.
* Un estudo a elixir entre os de Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninov, Debussy ou Ligeti.

b) Segunda proba eliminatoria. Duración máxima, 50 minutos.
Recital de libre elección, no cal deberá incluír unha obra, a elixir, entre os seguintes compositores españois:

Albéniz: Unha obra de "Iberia", "Navarra" ou "La Vega".
Granados: Unha obra de "Goyescas" ou "El Pelele".
Falla: "Fantasía Bética" ou "4 Piezas Españolas".

Non se admitirán obras interpretadas na primeira proba.

c) Proba final con orquestra. Os concursantes actuarán acompañados pola Orquestra Sinfónica de Galicia.

Os concursantes interpretarán un concerto con orquestra que se elixirá entre os seguintes:

* W. A. Mozart: KV 466 en re menor
* W. A. Mozart: KV 488 en la maior
* Beethoven: nº 3, 4 e 5
* R. Schumann: Op. 54 en la menor
* F. Chopin: nº 1 e 2
* F. Liszt: nº 1 e 2
* P. I. Tchaikovsky: nº 1
* Rachmaninov: nº 2 e 3
* S. Prokofiev: nº 1 e 3
* M. Ravel: Concerto en Sol maior

2. A orde de participación dos concursantes nas probas decidirase mediante sorteo público que se realizará o día 17 de novembro. A hora do sorteo así como o seu resultado, serán publicados na páxina web www.ferrol.es/piano. A falta de asistencia dos concursantes ao sorteo exime á organización de toda responsabilidade, sendo os concursantes os que terán que interesarse pola súa orde de participación.

A orde resultante do sorteo non poderá ser modificada, salvo causa de forza maior debidamente acreditada e previa apreciación dela por parte do xurado, con excepción da última proba con orquestra, sobre a que o xurado si se reserva o dereito a modificar a devandita orde.

3. En todas as probas as obras interpretaranse de memoria.

4. Todas as probas serán públicas e retransmitidas en directo a través da Internet.

5.- En ningún caso se admitirán cambios no repertorio elixido.

6.- O ditame do xurado será inapelable en todos os casos.

 

Pé da páxina
Páxina principal Bases do concursol Inscricións Premios Probas Galerķa de fotos Contacto Galego Castellano English