Concurso Internacional de Piano
XXIX Cidade de Ferrol

Bases

CONDICIÓNS XERAIS

1.- A Concellería de Cultura do Concello de Ferrol (A Coruña-Galicia-España) organiza o XXXi Concurso Internacional de Piano "Cidade de Ferrol", que terá lugar en Ferrol entre os días 17 e 24 de novembro de 2017 de acordo co seguinte calendario:

17 de novembro: concerto inaugural e sorteo público (orde de participación)
18 a 22 de novembro: primeira e segunda proba eliminatorias
23 de novembro: ensaio dos 3 finalistas con Orquestra Sinfónica de Galicia
24 de novembro: proba final do concurso

2. - Poderán participar no concurso todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que teñan unha idade comprendida entre os 16 e os 35 anos á data límite para a inscrición (31 de outubro) e que non obtiveran o primeiro premio nalgunha das súas edicións anteriores.

3.- Inscricións

3. 1.- O prazo de inscrición comezará o día seguinte ao da publicación das bases no BOP e rematará o día 31 de outubro de 2017.

3. 2.- O boletín de inscrición remitirase ao negociado de Cultura-Concurso de Piano “Cidade de Ferrol”, debidamente cuberto e acompañado obrigatoriamente dos seguintes documentos, que non serán devoltos en ningún caso:

a) Copia do DNI ou pasaporte.
b) Dúas fotografías tamaño carné do participante indicando ao dorso o nome e apelidos.
c) Unha fotografía sobre papel fotográfico brillante con dimensións mínimas de 9x14 cm., que poderá ser reproducida no programa do concurso.
d) Currículum vitae do candidato, mecanografado a dobre espazo, no que se recollan os seus datos persoais, estudos cursados, profesores, xiras, concertos, etc., así como detalles relativos á actividade musical do participante.

A remitisión da documentación anterior deberá realizarse á seguinte dirección:

CONCELLO DE FERROL
CONCELLO DE FERROL - NEGOCIADO DE CULTURA - CONCURSO DE PIANO “CIDADE DE FERROL”
Praza de Armas s/n - 15402 - FERROL (GALICIA-ESPAÑA)
Tel: +34 981 944 180. Fax: +34 981 945 173
concursopiano@ferrol.es

3. 3.- O boletín de inscrición pode ser substituído por unha carta asinada pola persoa interesada (á que se lle achegarán os documentos relacionados no punto anterior) na que faga constar:

a) Datos persoais:nome, apelidos, data de nacemento, nacionalidade, DNI ou nº pasaporte.
b) Enderezo a efecto de notificacións: rúa, código postal, cidade, país, teléfono, fax, e-mail.
c) Programa co que concursa: títulos e autores das obras elixidas para a primeira, segunda e terceira proba (concerto con orquestra).
d) Declaración acreditativa de que coñece as bases deste concurso, que está conforme con elas e acepta as decisións do xurado.

3. 4. - As solicitudes de inscrición serán examinadas pola organización do concurso, que verificará a suficiencia da documentación aportada e determinará a súa admisión ou non, que será comunicada ao solicitante por carta certificada, correo electrónico ou fax xunto co texto íntegro das bases.

4.- Xurado

O xurado terá a seguinete composición:

  • Unha presidencia técnica e catro vogais, todos eles músicos de recoñecido prestixio a nivel mundial, con voz e voto. Aboaráselle a cada un deles en concepto de asesoramento, a cantidade de 3.000 euros (suxeitos ás retencións legais correspondentes).
  • Unha presidencia institucional con funcións representativas, que recaerá no alcalde do Concello de Ferrol ou nun concelleiro delegado de Cultura.
  • A Secretaría, que recaerá nunha funcionaria do negociado de Cultura, actuará con voz e sen voto.

A composición do xurado darase a coñecer na páxina web www.ferrol.es/piano co fin de que se poidan interpor, no seu caso, os recursos legais pertinentes.

As decisións do xurado publicaranse na páxina web www.ferrol.es/piano

5.- Dereitos de gravación e difusión

O Concurso Internacional de Piano “Cidade de Ferrol” resérvase todos os dereitos de radiodifusión, gravación e emisión por televisión das diferentes probas do concurso, así como os dereitos de gravación fonográfica, edición de discos, DVD ou vídeos do concurso.

6.- A inscrición no Concurso Internacional de Piano “Cidade de Ferrol” implica, obrigatoriamente, a aceptación íntegra de todos os extremos contidos nestas bases.

7.- Para a resolución de posibles dúbidas ou erros nas versións traducidas das bases, considerase como texto oficial o redactado en galego.

8.- A organización do concurso poderá resolver todas aquelas situacións non contempladas nas presentes bases.

 

Pé da páxina
Páxina principal Bases do concursol Inscricións Premios Probas Galerķa de fotos Contacto Galego Castellano English